Oplæg til bestyrelsen for Landsforeningen af 10. klasseskoler.

Strategi:
Der opbygges netværk:
  • Mellem efterskolerne og 10. klasse
  • Mellem UU´erne og 10. klasse
  • Mellem Skole og Samfund og 10. klasse
Henvendelse vedrørende netværkene sker i løbet af marts måned.
For 10. klaseforeningen deltager min. formanden + 1 medlem af bestyrelsen
Dagsordenen for disse netværk:
Hvordan sikrer vi i fællesskab bevarelse af årgangen.
Hvordan bliver vi mere synlige omkring det vi er gode til.
Hvordan sikrer vi den bedst mulige brobygning.
Hvordan kan vi hjælpe hinanden

Organisationerne i folkeskolen
Kontakt med DS og DLF/Dlf (lederforeningen)
Løbende gensidig udveksling af information
Henvendelse sker i løbet af marts måned.

Ungdomsuddannelserne:
Samarbejdsrelationer med alle ungdomsuddannelser
Dagsorden for disse samarbejder:
Afklaring af interessekonflikter
Afklaring af fælles målsætninger
Afklaring af omfanget af samarbejdsrelationer

Regionsmøder for medlemmerne af 10. klassecentrene.
Der afholdes møde i Horsens for vestregionen og i Albertslund for østregionen
Dagsorden for regionsmøderne.
Orientering om og drøftelse af foreningens politik
Tiltag på de enkelte skoler – best praktice
Brobygning
Møderne afholdes i april/maj og november 2006
Bestyrelsen deltager i møderne.
Møde afholdes iVejle den 6. april kl 13 – 16 (afstemmes efter togtider)
Møde afholdes i Tåstrup den 4. april kl 13 – 16 (afstemmes efter togtider)
Endelig dagsorden udsendes i uge 13.

Det politiske niveau 1:
Lobbyisme:

Der etableres kontakt mellem bestyrelsen og de politiske partiers uddannelsespolitikere.
Information:
Der forsøges opbygget informationslinier mellem bestyrelsen og politikerne i Folketinget.
Ministeren:
Der sendes invitationer til ministeren om besøg på 10. klassecentre.

Det politiske niveau 2:
Der rettes henvendelse til de lokale politiske partier for derigennem at lægge pres på landpolitikkerne.
Medierne:
Medlemmer af foreningen, samt forældre til elever opfordres til at skrive læserbreve til dagbladene
Medlemsskolerne opfordres til at profilere enge skolers fortræffeligheder i form af gode historier fra skolerne.
Jeppe Søe kontaktes med henblik på drøftelse af strategi overfor medierne.
Mette Bock chefredaktør (JV) kontaktes for at afklare hendes holdning til 10. klasse (jf indlæg i Femina 23/2 06)

Øvrige tiltag:
Der rettes henvendelse til alle de nye kommuner for at skabe et overblik over, hvordan ”10. klasse” placeres.
Bestyrelsen og pædagogisk udvalg opfordres til at lægge møder på medlemsskoler i det kommende år, for at styrke sammenhængskraften i foreningen.
Niels Kvist
5. marts 2006
Vedtaget 8. marts på bestyrelsesmøde i Fredericia