Vedtægter for Landsforeningen af 10. klasse-skoler

§1Navn og hjemsted.
Foreningens navn er Landsforeningen af 10. klasse-skoler.
Foreningen har adresse på formandens skole.

§2Formål.
Foreningen skal virke for at fremme de pædagogiske, økonomiske og lovmæssige vilkår, der knytter sig til etablering og drift af skoler, som har elever på 10. klassetrin. Foreningen skal søge at blive hørt og få indflydelse på alle beslutninger af relevans for folkeskolens 10. klasse – jf. folkeskoleloven.

§3Medlemmer.
Som medlemmer optages skoleformer med kun 10. klasse, repræsenteret ved skolernes ledelse. Folkeskoler, Ungdomsskoler og andre i kommuner, hvor 10. klasse samles på én skole som selvstændig afdeling med egen ledelse eller med egen skolebestyrelse, kan ligeledes optages i og deltage i foreningens arbejde.

§4Organisation.
Generalforsamlingen.
Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Der afholdes ordinær generalforsamling en gang årligt i februar eller marts måned. Generalforsamlingen vælger bestyrelse og suppleanter, 1 revisor samt suppleant for denne. Generalforsamlingen godkender bestyrelsens regnskab. Forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest en måned før afholdelse. Afstemninger ved generalforsamlingen skal være skriftlige, såfremt et medlem ønsker dette. Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal. En skole en stemme. Formanden aflægger skriftlig og mundtlig beretning.
Bestyrelsen.
Bestyrelsen søger generalforsamlingens beslutninger virkeliggjort og varetager foreningens daglige drift. Til bestyrelsen vælges 7 medlemmer samt 2 suppleanter af og blandt de i §3 nævnte repræsentanter. Formanden vælges på generalforsamlingen for 2 år, valget foretages på lige årstal. Den øvrige bestyrelse vælges for 2 år,
således at 3 medlemmer er på valg i lige årstal og 3 medlemmer er på valg i ulige årstal. Suppleanter til bestyrelsen vælges for 1 år. Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand, sekretær og kasserer.
Ved valget i 2015 vælges 3 medlemmer for 2 år og 1 medlem for 1 år.

§5Ekstraordinær generalforsamling.
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes såfremt et flertal i bestyrelsen eller en tredjedel af samtlige medlemmer ønsker dette.

§6Udvalg.
Generalforsamlingen kan nedsætte faste udvalg. Disse skal aflægge rapport på generalforsamlingen. Foreningen ved bestyrelsen eller generalforsamlingen kan nedsætte ad hoc udvalg til at arbejde med særlige problemstillinger i en tidsbegrænset periode.

§7Regnskab.
Bestyrelsen udarbejder budget og aflægger revideret regnskab på den årlige generalforsamling. Regnskabsåret følger kalenderåret.

§8Kapital.
Foreningens aktiviteter finansieres via kontingent. Kontingentet fastsættes af
generalforsamlingen. Kontingentet betales en gang årligt i januar måned. Ved indmeldelse i
foreningen betales ét års kontingent. Foreningens midler må kun anvendes i overensstemmelse
med foreningens formål.

§9Vedtægtsændring.
Forslag til ændring af foreningens vedtægter skal forelægges generalforsamlingen.
Til vedtagelse af vedtægtsændringerne kræves at mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer på generalforsamlingen stemmer for.

§10Opløsning.
For opløsning af foreningen kræves mindst 5/6´s flertal på generalforsamlingen, samt at mindst 3/4 af de stemmeberettigede medlemmer er fremmødt.
Ved opløsning tilfalder foreningens midler Undervisningsministeriet til anvendelse indenfor foreningens formål.

Ændring i vedtægternes §3 om optagelse i Landsforeningen af 10. klasseskoler er indføjet ved generalforsamlingsbeslutning den 23. april 1999.

Ændring i vedtægternes §4 om organisationen i Landsforeningen af 10. klasseskoler er indføjet ved generalforsamlingsbeslutning den 27. februar 2004.

Ændring i vedtægternes §9 om vedtægtsændringer i Landsforeningen af 10. klasseskoler er indføjet ved generalforsamlingsbeslutning den 27. februar 2004.

Ændring i vedtægternes §2 om formål for Landsforeningen af 10. klasseskoler er indføjet ved generalforsamlingsbeslutning den 01. marts 2005.

Ændring i vedtægternes §3 om optagelse i Landsforeningen af 10. klasseskoler er indføjet ved generalforsamlingsbeslutning den 01. marts 2005.

Ændring i vedtægternes §8 om kapital i Landsforeningen af 10. klasseskoler er indføjet ved generalforsamlingsbeslutning den 01. marts 2006.

Ændring i vedtægternes § 3 og 4 vedr. medlemmer og organisation er indføjet ved generalforsamlingsbeslutning den 26. feb. 2015