PLS Rambøll

Evalueringen af 10. klasse er en af de mest omtalte og betydningsfulde evalueringer på uddannelsesområdet inden for de senere år. For første gang gennemføres en vurdering af, i hvilket omfang intentionerne med lovgivningen vedrørende 10. klasse er blevet indfriet.
Rambøll Management står bag evalueringen, som også har stor politisk betydning, idet den undersøger indretning og resultater af et helt skoleår samt koblingen mellem grundskole og ungdomsuddannelse. Kompetencecentrene for Velfærdsudvikling og Survey arbejder sammen på projektet, som bliver offentliggjort i juni 2004.
Problemstilling
Undervisningsministeriet havde interesse i at få foretaget en evaluering, der undersøger, hvilke effekter og konsekvenser lovændringerne i 1999 vedrørende 10. klasse har medført. Derudover skal evalueringen danne grundlag for eventuelle revisioner af strukturen af 10. klasse. Rambøll Management blev valgt til at udføre evalueringen.
Vores løsning
Evalueringen var baseret på en kombination af kvantitative og kvalitative metoder omfattende fire store spørgeskemaundersøgelser blandt elever, lærere/vejledere, skoleledere og skoleforvaltninger. Disse blev foretaget blandt andet med henblik på at kortlægge, hvor langt man var kommet med implementeringen, og hvorledes de nye redskaber og initiativer fungerer set fra både lærere og elevers side.
Der blev gennemført 10 casestudier, hvor evalueringsteamet besøgte 10 forskellige 10. klasser og gennemførte interview med elever i 9. og 10. klasse, lærere/vejledere i 10. klasse og på ungdomsuddannelserne, skoleledere, forældre samt elever på ungdomsuddannelserne.
“De ti casestudier var meget udbytterige”, udtaler projektleder Thomas Bjørnkilde. “Jeg var især imponeret over det udbytte, vi fik af de mange dybdegående interview med eleverne. De var meget reflekterede omkring, hvorfor de havde valgt 10. klasse, og det udbytte de fik af skoleåret”, fortsætter Thomas Bjørnkilde.
Der blev desuden gennemført kollegial refleksion de forskellige uddannelsessteder imellem, ligesom Rambøll Management gennemførte et litteraturstudie og analyser af eksisterende statistik.
Resultatet
“Evalueringen gav først og fremmest en meget solid dokumentation for effekterne af de lovændringer, der blev gennemført i 1999. En dokumentation der var så solid, at samtlige interessenter på området kunne bakke op omkring evalueringens konklusioner”, siger Thomas Bjørnkilde.
“Undervisningsministeriet har fået et dybdegående og bredt accepteret grundlag for de fremtidige diskussioner af eventuelle revisioner af 10. klasse”.